ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงธรรม เพื่อรับฟังปัญหาความ ต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน