รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร

กิจกรรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ปี 2565