000000007777777

นายทรงวุฒิ  อินทรมงคล 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

                สวัสดีครับ  พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสามตุ่มที่รักและเคารพทุกท่านกระผม นายทรงวุฒิ  อินทรมงคล  นายกองค์การบริหาร

     ส่วนตำบลสามตุ่ม เมื่อกระผมได้เข้ามาบริหารงานในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ภารกิจหลักที่ต้องทำคือ มุ่งมั่น

     พัฒนาและแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พี่น้องให้อยู่ดีมีสุขทุกครัวเรือน มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือนร้ของ

     พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสามตุ่ม ในทุกๆด้านและพื้นที่หมู่บ้าน  จะได้รับการแก้ปัญหาให้หมดไปการทำงานที่ผ่านมา งานทุกอย่างที่

     ประสบผลสำเร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ  ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  และความสามัคคีของทุกฝ่าย ทั้งฝ่าย

     บริหาร ฝ่ายสภาฯอสม. กรรมการหมู่บ้านและประชาชนทุกหมู่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนก่อนจะ

     ครบวาระ การทำงานกระผมและทีมงานฝ่ายบริหาร จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนท้องถิ่น ทดแทนคุณแผ่นดินเกิด