ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามตุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอเสนา ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลวังลึก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2509 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 275/2509 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ตามนโยบายการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกตั้งทุกระดับ

 

ตำบลสามตุ่ม ได้ยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 พร้อมทั้งเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

ตำบลสามตุ่ม มีเขตการปกครองทั้งหมด 10 หมู่บ้าน