1.การสรรหาแลการคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตราฐานฯ

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบการเเข่งขัน (ฉบับ3) พ.ศ.2562

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 1

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

ประกาศ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย