ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

TOR หมู่7

0