วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

 

ปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม กำหนดและมีการทบทวนวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิตอลไทยแลนด์ ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล

วิสัยทัศน์  “ สามตุ่มตำบลน่าอยู่ นำสู่สากล ” พร้อมรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิต จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป