โครงสร้างส่วนราชการ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มจำนวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มจำนวน 2 คน และเลขานุการคณะผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน จำนวน 20 คน อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน โดยได้รับเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สำนักงานปลัดรับผิดชอบ
1. งานบริหารทั่วไป
– งานสารบรรณ
– งานบริหารงานบุคคล
– งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
– งานตรวจสอบภายใน
– งานงบประมาณ
2. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานนโยบายและแผน
– งานวิชาการ
– งานข้อมูลปละประชาสัมพันธ์
3. งานกฎหมายและคดี
– ฝ่ายกฎหมายและคดี
– งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
– งานข้อบัญญัติและระเบียบ
4. งานกิจการสภา อบต.
– งานระเบียบข้อบังคับประชุม
– งานการประชุม
– งานอำนวยการและประสานงาน
5. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
– งานจัดหางาน
– งานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ
6. งานสังคมสงเคราะห์
– งานสงเคราะห์คนชรา/ผู้สูงอายุ
– งานสงเคราะห์คนพิการ
– งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
7. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
– งานส่งเสริมและฝึกอาชีพ
– งานอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. ส่งเสริมการเกษตร
– งานวิชาการเกษตร
– งานเทคโนโลยี
– งานส่งเสริมการเกษตร
9. ส่งเสริมปศุสัตว์
– งานข้อมูลปศุสัตว์
– งานบำบัดน้ำเสีย
– งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด

 

กองคลังรับผิดชอบ
1. งานการเงิน
– งานรับเงินเบิกจ่าย
– งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
– งานเก็บรักษาเงิน
2. งานบัญชี
– งานการบัญชี
– งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน
– งานงบการเงินและงบทดลอง
– งานแสดงฐานะทางการเงิน
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
– งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
– งานพัฒนารายได้
– งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
– งานควบคุมและเร่งรัดรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
– งานทะเบียนและทรัพย์สิน
– งานพัสดุ
– งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

 

กองช่างรับผิดชอบ
1. งานก่อสร้าง
– งานก่อสร้างและบูรณะถนน
– งานก่อสร้างสะพาน
– งานข้อมูลก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
– งานประเมินราคา
– งานออกแบบและบริการข้อมูล
– งานควบคุมอาคารก่อสร้างอาคาร
3. งานประสานสาธารณูปโภค
– งานประสานกิจการประปา
– งานไฟฟ้าสาธารณะ
– งานระบายน้ำ
4. งานผังเมือง
– งานสำรวจและแผนที่
– งานวงผังพัฒนาเมือง
– งานควบคุมทางผังเมือง