กองทุนหลังประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม โดย นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการอบรม สตรีกลุ่มเสี่ยง โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งเต้านม ตำบลสามตุ่ม ปีงบประมาณ 2565

Posted by:

0