กองทุนหลังประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม โดย นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ อบรมให้ความรู้ การดูแลสุขภาพ ในผู้ป่วยคลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานแบบต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565

Posted by:

0