ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงธรรม เพื่อรับฟังปัญหาความ ต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน

ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงธรรม เพื่อรับฟังปัญหาความ ต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน

โครงการประชุมประชาคม เพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2567