กำจัดยุงลาย 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลสามตุ่ม ช่วยกันกำจังยุงลายในภาขนะที่มีน้ำขัง เพื่อตัดวงจรในการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก

Posted by:

0