กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ” ร่วมกันปกป้องลูกหลาน…ให้ห่างไกลยาเสพติด”

Posted by:

0