ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560

2)การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ฉบับแก้ไข พ.ศ.2561

3)สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2557

4)กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2557

0