ข้อมูลพื้นฐาน
1. ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่๔ (บริเวณวัดสามตุ่ม) ตำบลสามตุ่ม ทิศใต้ของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากอำเภอเสนาประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ (ถนนสาย อยุธยา – สุพรรณบุรี) เข้า รพช.อย.๔๐๐๑ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน
2. เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มมีเนื้อที่ประมาณ ๒๕.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๑๑๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา) ประมาณร้อยละ ๙๐
พื้นที่ทำสวนและทำไร่ ประมาณร้อยละ ๕
พื้นที่ทำการเลี้ยงสัตว์ ประมาณร้อยละ ๔.๕
พื้นที่อื่นๆ (ที่สาธารณะ,สค.๑,โรงงาน ฯลฯ) ประมาณร้อยละ ๐.๕
3. ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มทุ่งนา ลักษณะของดินเป็นดินเหนียว มีคลองสายหลัก ๕ สาย ที่ใช้สำหรับส่งน้ำให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร แต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากประมาณปลายเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม จะมีระดับน้ำสูงกว่าปกติ และท่วมขังอยู่ระยะหนึ่งโดยประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกบ้านใกล้กับบริเวณริมคลอง
4. อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จดตำบลบ้านหลวงและตำบลบางนมโค อำเภอเสนา
ทิศใต้ จดตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง
ทิศตะวันออก จดตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร
ทิศตะวันตก จดตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา

5. จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านสาคลี      หมู่ที่ 2 บ้านโคกจุฬา
หมู่ที่ 3 บ้านรางทอง  หมู่ที่ 4 บ้านหน้าวัด
หมู่ที่ 5 บ้านท้ายวัด    หมู่ที่ 6 บ้านไทรน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านไทรใหญ่  หมู่ที่ 8 บ้านหลุมตารอด
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยรี     หมู่ที่ 10 บ้านห้วยรี
6. ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม มีจำนวน 1,361 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 4,706 คน แยกเป็นชาย 2,246 คน หญิง 2,460 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 182.27 คน : ตารางกิโลเมตร

Untitled

ข้อมูล  ณ  วันที่   31  มกราคม  2559

**  ที่มา  งานทะเบียนราษฎร์  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา