ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564

ไตรมาส 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตรมาส 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565