ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาตามหนังสือ ว78 และการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2 ห้อง The Hall Convention Center

Posted by:

0