การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์