คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่มปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0