งค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังฟางข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน ฝุ่น pm2.5

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังฟางข้าว เพื่อแก้ไขปัญหาลดมลพิษหมอกควัน ฝุ่น pm2.5 และเป็นการบรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้จากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุมาจากการเผาตอซังและเศษพืชในไร่นา รวมทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป การเผาตอซังมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะจะทำให้ดินเสื่อมโทรม ธาตุอาหารและสิ่งมีชีวิตในดินถูกทำลาย เกษตรกรควรใช้วิธีการไถกลบตอซัง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น และลดภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง

 

0