ตารางกำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

Posted by:

ตารางกำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

“ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จะดำเนินการประชุมประชาคมจัดทำแผนหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะนำปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดทำเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งนำข้อมูลจากแผนชุมชนระดับตำบลมาใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมประชาคมจัดทำแผนผนหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่นผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ และรณรงค์การคัดแยกขยะ เป็นต้น จึงขอเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลสามตุ่มเข้าร่วมประชุมประชาคม ตามวันเวลา และสถานที่ ดังนี้

0