นายก อบต.สามตุ่ม มอบหมายให้ นายนพดล พันธุ์เพ็ง รองนายก อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) ผ่านระบบ Zoom Room ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

0