นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 โดย อสม.ตำบลสามตุ่ม ปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

0