ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใจ (พร้อมอุด,กลบบ่อ หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี และหมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใจ ตำบลสามตุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ

0