ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมดินลงลูกรัง สายทางบ้านนางสีนวล โกมลวานิช ถึงบ้านนางนิภา มาลัยทอง หมู่ที่ 3 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0