ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563)

Posted by:

ไตรมาสที่ 3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

0