ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563)

Posted by:

ไตรมาสที่ 4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

0