ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชในคลองและลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ 29-39

แบบ บก.01

ปร-4 ปร-5 หมู่ 3

ปร-4 ปร-5 หมู่ 4

ปร-4 ปร-5 หมู่ 5

ปร-4 ปร-5 หมู่ 6

ปร-4 ปร-5 หมู่ 7

ปร-4 ปร-5 หมู่ 8

0