ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ

0