ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสามตุ่ม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสามตุ่ม
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

0