ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566

Posted by:

ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้รางประจำปี พ.ศ.2566

0