ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีด จากบ้านนายสมบัติ อุดมประเสริฐ หมู่ 9 ถึงเขตติดต่อหมู่ 10 หมู่ 9 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติก

0