ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%

Posted by:

0