ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 , 5 , 7 , 8 , 9 ตำบลสามตุ่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ,แบบ บก01 แบบ ปร6,ปร5,ปร4 หมู่ 4 ปร6,ปร5,ปร4 หมู่ 5 ปร6,ปร5,ปร4 หมู่ 5 (โครงการต่อ) ปร.6,ปร5,ปร4 หมู่ 7 ปร6,ปร5,ปร4 หมู่ 8 ปร6,ปร5,ปร4 หมู่ 9 แบบแปลน หมู่ 4 แบบแปลน หมู่ 5 แบบแปลน หมู่ 5 (โครงการต่อ) แบบแปลน หมู่ 7 แบบแปลน หมู่ 8 แบบแปลน หมู่ 9

0