ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายบริบูรณ์ ธูปแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

แบบ ปร4,ปร5ประกาศ แบบ บก01 TOR

0