ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน พร้อมเจาะบ่อบาดาล วัดคู้สลอด บริเวณที่ดินวัดคู้สลอด หมู่ที่ 8 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ แบบ บก01 TOR แบบ ปร6 ปร5 แบบ ปร4 (1) แบบ ปร4 (2)

0