ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใจ (พร้อมอุด,กลบบ่อ หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี และหมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางมาลี ชุ่มในใจ ตำบลสามตุ่ม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศ บก.01 ราคากลาง 1 ราคากลาง2 TOR แบบแปลน

0