ประกาศใช้ราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pvc 2” (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน หมู่ที่ 1 , โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา pvc 3” (ชั้นคุณภาพ 8.5) ปลายบาน หมู่ที่ 10 และโครงการขยายเขตประปา บริเวณบ้านผู้ช่วยธัญธร ถึงบ้านนางสมปอง พรหมราชหมู่ที่ 2 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ ปร.4,5,6 แบบแปลน หมู่ 1 แบบแปลน ม.2 แบบแปลน ม.10 แบบ บก01

0