ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมดินลงลูกรังจากซอยบ้านนายวิชัย จันทะ หมู่ที่ 1 และโครงการเสริมดินลงลูกรังจากบ้านนายประภา สุขสุโฉม หมู่ที่ 7 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 8 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ

0