ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาล พร้อมรื้อถอนเครื่องกรองน้ำและแทงค์ประปาของกรมโยธาธิการเดิม และพร้อมอุดกลบบ่อ หมู่ 2 (วัดโคกจุฬา)

Posted by:

ประชาสัมพันธ์

0