ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 211 / 2564 ลงวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ตัดต้นไม้ หมู่ที่ 4 โดยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

0