ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 186 / 2564 ลงวันที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถดับเพลิง โดยได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

0