ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเป็นแนวทางในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคลอดก่อนกำหนด
เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และเป็นแนวทางในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ
0