ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 240/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่องตัดกิ่งไม้ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563

Posted by:

0