ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการ กองช่าง ตามคำร้องทั่วไป 241/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่องซ่อมท่อน้ำประปา โดยดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

Posted by:

0