ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พ.ศ. 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำจืดและน้ำทะเลบึงฉลาก และหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

Posted by:

0