ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น มุ่งเน้นถึงการสร้างประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ พัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่ม พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Posted by:

0