1.การสรรหาแลการคัดเลือกบุคลากร

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวการบริหารงานบุคคล

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ

3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศ

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

ประกาศ เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการดำเนินการทางวินัย