พนักงาน อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมอบรม โครงการการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริการงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาล และการถ่ายโอนภารกิจ วันที่ 14-16 ม.ค. 65 ณ ฟอร์ร่าฮิลล์ รีสอร์ท จ.เลย

Posted by:

0