ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาลพร้อมรื้อถอนเครื่องกรองน้ำและแทงค์ประปาของกรมโยธาธิการเดิมและพร้อมอุดกลบบ่อหมู่ที่ 2 (วัดโคกจุฬา) ขนาดบ่อ 6″ ความลึกไม่น้อยกว่า 240 เมตร ตำบลสามตุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ยกเลิกประกาศ

0